Title
Tartalomhoz ugrás
Üdvözöljük az
Hartyán Általános Iskola
VEKOP honlapján!
A VEKOP -7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című projekt alapvető célja a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT- használat erősítése és a digitális kompetencia fejlesztése a kulcskompetenciákon keresztül.
 
A Hartyán Általános Iskola fontosnak tartja, hogy tanítványai a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciákat elsajátítsák és biztosítsa számukra az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségeket.
A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök:

LEGO StoryStarter
 
A LEGO StoryStarter  támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.
 
A történetalkotás és a filmek elkészítése során fejlődik a tanulók kooperatív készsége és a kognitív kompetenciáik is, hiszen a feladat megértése, a történet megtervezése és kreatív megalkotása, illetve a feladat végrehajtása során a tanulók folyamatosan kommunikálnak egymással, elosztják egymás között az elvégzendő feladatokat.
 
A LEGO StoryStarter a szenzomotoros fejlesztést összekapcsolja az anyanyelvi képességek és a digitális kompetenciák fejlesztésével, miközben jelentős mértékben javul a szem-kéz koordináció. Az olvasmányok, tananyagok feldolgozása vagy önálló történetek alkotása izgalmas, kreatív feladatot jelent a gyerekek számára, és könnyen sikerélményhez juttatja őket, megalapozva ezzel az élményalapú ismeretelsajátítást. A LEGO StoryStarter-rel élvezetessé válik a tanulás!
  
Biblioterápia
 
A történetmesélés a legősibb módja az információ átadásának és megosztásának. Az írás megjelenésével és széleskörű elterjedésével lehetővé vált a mesék rögzítése, időbeli korlátok nélküli terjesztése. Az információs társadalom, az IKT eszközök és internet lehetőséget nyújtanak a történetek digitális formában való rögzítésére és széleskörű megosztására. A digitális történetmesélés középpontjában mindig a történetmesélő áll, akinek a személyiségével átitatva jelennek meg a történetek, melyek gyakran a mesélő személyes élményeiről szólnak. Egyre gyakrabban jelenik meg a digitális történetmesélés az oktatásban is, ahol az ismeretátadás új, alaposabb ismeretelsajátítási eszközeként funkcionál.
 
A digitális történetmesélést – alsó tagozatban – kiegészíti a fejlesztő e-biblioterápia. A bibloterápia válogatott olvasmányok felhasználása a segítő, fejlesztő munkában és pszichológiai problémák kezelésében, illetve megelőzésében, ami különösen hasznos lehet azoknál a tanulóknál, akik pl. gátlásokkal küzdenek és nem szívesen nyilvánulnak meg osztálytársaik előtt.
 
A fejlesztő biblioterápia módszereinek alkalmazása a LEGO StoryStarter csomag nyújtotta lehetőségekkel lehetővé teszi, hogy a résztvevők új formában is kifejezhessék önmagukat. A LEGO StoryStarter használatával a tanulók történeteket kitalálva kommunikálnak egymással, jeleneteket alkotnak a LEGO elemekből, fényképeket készítenek róla, képregénnyé szerkesztik, így többek között fejleszti a laterális gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket, szövegértésüket és kreatív kompetenciájukat is, miközben a digitális írástudásuk is kialakul.
  
LEGO® Education WeDo 2.0
 
A csomag olyan tudományos projekteket tartalmaz, melyeknek segítségével a diákok testközelből megismerkedhetnek a mérnöki gondolkodás és a kódolás alapjaival. A WeDo 2.0 tananyaggal a tanulók képesek fejleszteni a problémamegoldó készségüket és beléphetnek a felfedezések világába.

Célunk felkelteni és fenntartani a diákok érdeklődését és fejleszteni a képességeiket több tudományos ágazatban is, ebben segít a WeDo 2.0 bázis szett és szoftver. Lehetővé teszi, hogy a gyerekek játszva tanuljanak, és tudományos projektekben mélyüljenek el a foglalkozásokon.

  LEGO Education Mindstorms EV3 Robot
  
A közeljövő technikai fejlődésének domináns irányai az informatika specializálódásán keresztül válnak valósággá. Az oktatás szükségessége nehezen vitatható, hiszen a háztartásokban jelenleg is számos olyan elektronikus eszköz működik, amely processzorvezérelt technológiára épül, a szórakoztató és kommunikációs elektronikától a fejlettebb háztartási gépekig. Ezeknek az eszközöknek az aránya egyre nő, és a jövő generációjának a gombok nyomogatásán túlmutató kompetenciákkal kell rendelkeznie, hogy ne váljon mindez a „varázslat” és „misztikum” eszközévé, hanem az egyszerű eszközhasználó is lássa és tudja a mögöttes algoritmusok emberi kreativitásban rejlő működését. Az informatikai fejlesztések egyik legmeghatározóbb XXI. századi irányának tehát a robotika fejlődése tűnik.
 
A LEGO programozható robot megoldása olyan eszközkészlet, amely tanórai, szakköri keretben egyaránt használható és motiválja a tanulókat a feladatmegoldásra, ugyanakkor a kompetenciafejlesztésben (különös tekintettel a logikus-algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére) is eredményesen alkalmazható.
 
LEGO Mindstorms méltán a leginkább elterjedt az oktatás különböző színterein. A koncepció első oktatási célra készült változata az 1998-ban megjelent Mindstorms RCX elnevezésű robot volt, amelyet 2006-ban az NXT típus, majd 2013-ban az EV3 megoldás követett.
 
Mindhárom generációra jellemző alaptulajdonságok:
    • a robot agyát egy kisméretű intelligens vezérlőegység, ún. tégla (brick) alkotja
    • a motorok és a szenzorok külön, a téglához csatlakoztatható egységként kerültek a csomagba
    • további építőelemek segítségével mindezek egy, a meghatározott célt szolgálni képes eszközzé építhetők egybe.

2020 © www.hartyan.hu Design by busaidesign
Vissza a tartalomhoz